Профспілки
районів області
Новини ФПО


ІНФОРМАЦІЙНА ДОШКА

Головна / Правова допомога / Правовий захист / Дії профкому у випадку виникнення заборгованості із виплати зарплати
 

Дії профкому у випадку виникнення заборгованості із виплати зарплати

№ 06/02-2013

На допомогу профспілковому активу

Дії профкому у випадку виникнення заборгованості із виплати зарплати


Строки виплати зарплати регулюються нормами статті 115 КЗпП України та статтею 24 Закону України «Про оплату пра­ці», у яких зазначається, що заробітна плата регу­лярно виплачується пра­цівникам у робочі дні у строки, встановлені кол­договором або норматив­ним актом роботодавця, погодженим із виборним органом первинної профорганізації чи іншим упо­вноваженим на представ­ництво трудовим колек­тивом органом (а у разі відсутності таких органів – представниками, обра­ними та уповноважени­ми трудовим колекти­вом), але не рідше двох разів на місяць через про­міжок часу, що не пере­вищує 16 календарних днів, та не пізніше 7 днів після закінчення періо­ду, за який здійснюється виплата.

У разі коли день виплати зарплати збігається з ви­хідним, святковим або не­робочим днем, то зарпла­та виплачується напере­додні.

Наприклад, зарплата за першу половину місяця (15 ка­лендарних днів) має ви­плачуватися в період з 16 по 22 число, а за другу – з 1 по 7 число.

Отже, у разі затримки зарплати профспілковий комітет  має право зверну­тися із заявою до органів, які здійснюють контроль за дотриманням законо­давства про оплату праці на підприємствах - Державної інспекції з питань праці, органів Державної податкової ін­спекції, органів прокура­тури, для перевірки при­чин затримання зарплати та притягнення винних до дисциплінарної, адміні­стративної, матеріальної, кримінальної відпові­дальності.

Відповідно до статей 19, 21 ЗУ «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» профспілки, їх об’єднання здійснюють представни­цтво і захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілок в органах дер­жавної влади та органах місцевого самоврядуван­ня, у відносинах із робото­давцями, а також з інши­ми об’єднаннями громадян. Профспілки здійснюють громадський контроль за виплатою зарплати.

Профспілковий комітет як уповноважений орган має право внести робото­давцеві, органу виконав­чої влади та органу місце­вого самоврядування по­дання про усунення пору­шень законодавства про працю, яке є обов’язковим для розгляду, та в місяч­ний термін одержати від них відповіді. У разі не­надання аргументованої відповіді у встановлений термін дії посадових осіб можуть бути оскаржені у місцевому суді.

Профспілковим організаціям слід в повній мірі використовувати передбачені законодавством засоби контролю за діями  роботодавців.

Стаття 45 Закону України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”  надає право профспілкам  направляти запит  до роботодавців, а ті в свою чергу зобов'язані в тижневий термін надавати на запити профспілок, їх об'єднань інформацію, яка є в їх розпорядженні, з питань умов праці та оплати праці працівників, а також соціально-економічного розвитку підприємства, установи, організації та виконання колективних договорів і угод.

У разі затримки виплати заробітної плати роботодавець зобов'язаний на вимогу виборних профспілкових органів дати дозвіл на отримання в банківських установах інформації про наявність коштів на рахунках підприємства, установи, організації або отримати таку інформацію в банківських установах і надати її профспілковому органу. У разі відмови роботодавця надати таку інформацію або дозвіл на отримання інформації його дії або бездіяльність можуть бути оскаржені до місцевого суду.

Для вирішення питання про задоволення вимог працівників на своєчасну оплату праці профком може ініціювати колек­тивний трудовий спір у порядку, визначеному ЗУ «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)».


Крім того стаття 45 Кодексу законів про працю України встановлює, що на вимогу виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) власник або уповноважений ним орган повинен розірвати трудовий договір з керівником підприємства, установи, організації, якщо він порушує законодавство про працю, про колективні договори і угоди, Закон України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" .

Також на підставі пп. 1 п. 1 статей 96, 97 Цивільно - ­процесуального кодексу України працівник має право звернутися до суду із заявою про видачу судо­вого наказу про стягнення нарахованої, але не ви­плаченої суми зарплати.

Заява про видачу судового наказу про стягнення нарахованої, але не виплаченої працівникові суми заробітної плати – у порядку наказного провадження. Важливо зазначити, що процедура стягнення на підставі судового наказу заборгованості із нарахованої заробітної плати є більш оперативною та спрощеною у порівнянні із процедурою судового позову. Видача судового наказу проводиться без судового засідання, стягувача та боржника не викликають до суду і їх пояснень не заслуховують. Для одержання судового наказу працівнику необхідно отримати на підприємстві довідку про суму заборгованої йому заробітної плати та копію наказу про прийняття на роботу.

ЗУ „Про судовий збір” передбачає, що розгляд в суді даних трудових спорів  є безкоштовним.

Профспілковий комітет може розробити організувати масове звернення працівників до суду щодо стягнення заробітної плати в примусовому порядку.

Відповідно до ЗУ «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»  член профспілки має право на отримання  безкоштовної правової допомоги від профспілкових організації.


( Зразок заяви на видачу судового наказу)___________________________

найменування суду


___________________________

адреса суду


заявник:   ПІБ ___________________________

місце проживання:

_______________________________

_______________________________

тел.


боржник:  (підприємство, установа, організація )

адреса:   ______________________

_______________________________________

тел : ______________________________

код ЄДРПОУ_____________


ЗАЯВА
про видачу судового наказу про стягнення нарахованої, 
але невиплаченої заробітної плати

З_________ року я перебуваю у трудових відносинах з___________________________ працюючи на посаді ______________________.

Заробітну плату мені виплачували нерегулярно, та не в повному обсязі.

Внаслідок зазначеного, станом на _________ року підприємство заборгувало мені заробітну плату утворивши заборгованість по зарплаті переді мною в сумі _____ грн. (_____________________  гривень __ коп.), яку виплатити мені відмовляється мотивуючи це відсутністю грошових коштів.

            Вважаю дії підприємства незаконними, оскільки у відповідності з ч. 1 ст. 115 КЗпП України заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором, але не рідше двох разів на місяць, через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів. 
                    Однак зазначені вимоги чинного законодавства щодо своєчасної виплати заробітної плати ігноруються адміністрацією підприємства і не виконуються - це змушує мене звернутись за захистом своїх прав до суду. 

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 5 ЗУ „Про судовий збір”  від сплати судового збору звільняюся.

На підставі викладеного, відповідно до ст.ст.3, 4, 15, 26, 27, 30, 31, 81, 96, 97, 98 ЦПК України;

ПРОШУ:


  1. Видати судовий наказ про стягнення з ____________ на мою користь нарахованої, але не виплаченої мені заробітної плати в сумі _____ грн. (_________гривень ____ коп.)


Додатки:


  1. Копія трудової книжки

2.       Копія паспорта громадянина України

3.       Копія довідки про заборгованість по заробітній платі

4.       Копія наказу про прийняття на роботу


(Дата)                                              (підпис)                                  (ПІБ)

Департамент правового захисту

лютий 2013 року охорони праці Апарату ФПО

 
 
 
Банер
 
Банер
 
Банер
 
Банер
Copyright(C) 2010. Федерація профспілок Вінницької області
Всі права захищені.
Дизайн та розробка:
Студія memCrab