Профспілки
районів області
Новини ФПО


ІНФОРМАЦІЙНА ДОШКА

Головна / Новини ФПО / Методичні рекомендації на допомогу профактиву з питань колдоговірної роботи
 

      1. Питання, які повинні регулюватися колдоговором.

    Оскільки законодавством не встановлено єдиних вимог щодо структури колективного договору, сторони самостійно визначають його структуру, розділи та додатки.

    Згідно із ст. 7 Закону ”Про колективні договори і угоди” у колективному договорі встановлюються взаємні зобов’язання сторін щодо регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин, зокрема:

- зміни в організації виробництва та праці;

- забезпечення продуктивної зайнятості;

- нормування і оплати праці, встановлення форми, системи, розмірів заробітної плати та інших видів трудових виплат (доплат, надбавок, премій тощо);

- встановлення гарантій, компенсацій, пільг;

-участі трудового колективу у формуванні, розподілі та використанні прибутку підприємства (якщо це передбачено статутом);

- режиму роботи, тривалості робочого часу і відпочинку;

- умов і охорони праці;

- забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування, організації оздоровлення і відпочинку працівників;

- гарантій діяльності профспілкової чи інших представницьких організацій;

- умов регулювання фондів оплати праці та встановлення міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці.

    Колективний договір може і повинен передбачати додаткові порівняно з чинним законодавством і угодами гарантії та соціально-економічні пільги.

   При цьому норми соціального захисту найманих працівників з питань оплати праці, режиму роботи і відпочинку та з інших питань, встановлені в колективному договорі, мають бути не нижчими за ступенем захисту порівняно з Генеральною та галузевими угодами.

    2. Порядок підготовки колективного договору до укладення.

    Укладенню колективного договору передують колективні переговори.

   Відповідно до ст. 10 Закону ”Про колективні договори і угоди” будь-яка  із сторін не раніше як за три місяці до закінчення строку дії колективного договору, або у строки, визначені самим колдоговором, письмово повідомляє інші сторони про початок переговорів. Друга сторона протягом семи днів повинна розпочати переговори. У загальних положеннях колективного договору, що готується до прийняття, можна зазначити конкретний строк, протягом якого повинні розпочатися наступні колективні переговори.

   Після того як сторони домовляться про строки та порядок ведення переговорів, утворюється робоча комісія з представників сторін, наділених відповідними повноваженнями. Крім представників сторін до участі в переговорах можуть залучатися також спеціалісти, експерти, запрошені за домовленістю сторін.

   Повноваження членів комісії встановлюються відповідним рішенням сторін, які ведуть переговори. Ці рішення оформляються наказами, розпорядженнями, постановами тощо, які визначають статус і права членів комісії, порядок їх діяльності, встановлюють  певні гарантії на час ведення переговорів (право вимагати надання необхідних документів, звільнення від роботи та інш.).

  Робоча комісія розробляє проект колективного договору з урахуванням пропозицій, що надійшли від працівників, власника або уповноваженого ним органу та приймає рішення, яке оформляється відповідним протоколом.

    3. Дії профспілкового комітету при не прийнятті узгодженого рішення під час переговорів щодо укладення колективного договору.

   Переговори можуть перериватися, якщо сторони не дійшли згоди при обговоренні конкретних пропозицій. У таких випадках складається протокол розбіжностей, до якого вноситься зміст розбіжностей та пропозиції сторін про здійснення необхідних заходів, причини, які робили неможливим прийняття рішення.

    Для вирішення розбіжностей, що виникають у ході переговорів, після складання протоколу розбіжностей, сторонами протягом трьох днів створюється примирна комісія, до якої має входити однакова кількість представників сторін, для підготовки рекомендацій щодо вироблення рішення, яке задовольнило б обидві сторони.

   У разі недосягнення згоди на підставі пропозиції примирної комісії сторони можуть звернутися до посередника, який у строк до семи днів повинен розглянути протокол розбіжностей і дати рекомендації щодо суті спору. Посередник визначається сторонами за їх спільним рішенням.

   На основі рекомендацій примирної комісії або посередника, якщо вони прийняті сторонами, комісія з переговорів доопрацьовує проект.

    4. Участь представників підприємства в обговоренні проекту колективного договору та внесенні пропозицій.

    Якщо колективні переговори закінчилися успішно і робоча комісія сформувала проект колективного договору, то він передається на обговорення трудового колективу. Процес обговорення може проходити в різних формах: на зборах структурних підрозділів, окремих цехових профспілкових організацій і профгруп, шляхом тиражування і розповсюдження проекту серед працівників.

    При цьому власник (уповноважений ним орган) зобов’язаний забезпечити профкому можливість доведення колективного договору до відома кожного працівника, надати йому необхідні засоби внутрішнього зв’язку, інформації, копіювальну техніку, приміщення для проведення зборів, консультацій, місця для розміщення стендів.

   Після обговорення трудового колективу робоча комісія збирає, узагальнює і розглядає пропозиції, надані в ході обговорення, приймає  рішення щодо доцільності і можливості їх реалізації та вносить відповідні зміни і доповнення до проекту колективного договору.

    Доопрацьований проект колективного договору виноситься на загальні збори чи конференцію трудового колективу для його обговорення і прийняття. Якщо загальні збори чи конференція трудового колективу відхилили проект колективного договору в цілому або окремі його положення, сторони зобов’язані поновити переговори для реалізації рішень і пропозицій зборів чи конференції. Строк таких переговорів для пошуку необхідного рішення, відповідно до ст. 13 Закону ”Про колективні договориі угоди”, не повинен перевищувати 10 днів.

    5.Порядок розгляду проекту колективного договору на загальних зборах (конференції) трудового колективу.

     Після закінчення переговорів проект колективного договору в цілому профкомом і власником (уповноваженим ним органом) виноситься на розгляд загальних зборів чи конференції трудового колективу. Конференція представників трудового колективу є правомочною за участі в ній не менше 2/3 представників трудового колективу, обраних делегатами на конференцію.

    У разі, якщо збори (конференція) трудового колективу відхилять проект колективного договору або окремі його положення, сторони відновлюють переговори для пошуку необхідного рішення. Термін цих переговорів не повинен перевищувати 10 днів. Після цього проект в цілому виноситься на розгляд зборів (конференції) трудового колективу.

   Якщо загальні збори чи конференція трудового колективу схвалюють проект колективного договору, він підписується уповноваженими представниками сторін не пізніше як через п’ять днів з моменту його схвалення, якщо інше не встановлено зборами чи конференцією трудового колективу.

     6. Порядок реєстрації підписаного колективного договору в органах державної влади.

   Відповідно до ст. 15 Кодексу законів про працю України колективні договори підлягають повідомній реєстрації місцевими органами державної виконавчої влади.

   Порядок повідомної реєстрації визначено постановою Кабміну ”Про порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів” від 13 лютого 2013 року №115.

   Порядком передбачено, що колективні договори реєструються районними держадміністраціями, виконавчими комітетами сільських, селищних та міських рад.

   Повідомна реєстрація проводиться з метою засвідчення автентичності примірників і копії поданих на реєстрацію колективних договорів для забезпечення можливості врахування їх умов під час розгляду уповноваженими органами трудових спорів (індивідуальних і колективних), що можуть виникнути за результатами виконання умов договорів.

    Повідомна реєстрація проводиться протягом 14 робочих днів з дня, наступного після надходження договору до реєструючого органу.

    7. Порядок внесення змін і доповнень до колективного договору.

    Зміни і доповнення до колективного договору протягом терміну його дії вносяться лише за взаємною згодою сторін, у порядку, що визначається колективним договором, а якщо він не визначений - у порядку, встановленому для його укладання.

   У випадку коли сторони визнають за необхідне продовжити термін дії колективного договору в цілому або окремих його частин, рішення про це виносять загальні збори (конфереція) трудового колективу.

   Зміни і доповнення, що вносяться до колективного договору, підлягають повідомній реєстрації в порядку, встановленому постановою № 115.

     8. Порядок набрання чинності колективним договором та термін його дії.

    Колективний договір набирає чинності з дня його підписання представниками сторін або з дня, зазначеного в колективному договорі.

   Після закінчення терміну дії колективний договір продовжує діяти до того часу, поки сторони не укладуть новий або не переглянуть чинний, якщо інше не передбачено договором. Колдоговір зберігає чинність у разі зміни складу, структури, найменування уповноваженого власником органу, від імені якого укладено цей договір.

   У разі реорганізації підприємства колдоговір зберігає чинність протягом терміну, на який його укладено, або може бути переглянутий за згодою сторін. У разі зміни власника підприємства чинність колдоговору зберігається протягом терміну його дії, але не більше одного року.

   9. Контроль за виконанням колективного договору.

   Контроль за виконанням колективного договору здійснюється безпосередньо сторонами, що його уклали. При здійсненні контролю сторони зобов’язані надавати необхідну для цього наявну інформацію.

   При цьому сторони, що підписали колективний договір щороку в терміни, передбачені колективним договором, звітують про його виконання перед трудовим колективом.

 

 

 

 

 

 
 
 
Банер
 
Банер
 
Банер
 
Банер
Copyright(C) 2010. Федерація профспілок Вінницької області
Всі права захищені.
Дизайн та розробка:
Студія memCrab