Профспілки
районів області
Новини ФПО


ІНФОРМАЦІЙНА ДОШКА

Головна / Правова допомога / Правовий захист / Додаткові відпустки
 

Додаткові відпустки

Громадяни України, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями, а також працюють за трудовим договором у фізичної особи, мають право на відпустки.

Державні гарантії права на відпустки, умови, тривалість і порядок надання їх працівникам для відновлення працездатності, зміцнення здоров’я, а також для виховання дітей, задоволення власних життєво важливих потреб та інтересів, всебічного розвитку особи визначає Закон України "Про відпустки"(далі – Закон)

Законом  визначено такі види додаткових відпусток:

1) додаткова відпустка за роботу із шкідливими та важкими умовами праці;

2)     додаткова відпустка за особливий характер праці;

3)     інші додаткові відпустки передбачені законодавством.

4) додаткові відпустки у зв’язку з навчанням;

5) додаткова відпустка працівникам, які мають дітей.

Право працівника на щорічні основну та додаткові відпустки повної тривалості у перший рік роботи настає після закінчення шести місяців безперервної роботи на даному підприємстві.

Щорічні додаткові відпустки за бажанням працівника можуть надаватись одночасно із щорічною основною відпусткою або окремо від неї. Загальна тривалість щорічних основної та додаткових відпусток не може перевищувати 59 календарних днів, а для працівників, зайнятих на підземних, гірничих роботах – 69 календарних днів.

При цьому, щорічні основна та додаткові відпустки надаються працівникові, як правило, з таким розрахунком, щоб вони були використані до закінчення робочого року.

Щорічна додаткова відпустка за роботу із шкідливими і важкими умовами праці.


Відповідно до статті 7 Закону України "Про відпустки" зазначена відпустка тривалістю до 35 календарних днів надається працівникам, зайнятим на роботах, пов’язаних із негативним впливом на здоров’я шкідливих виробничих факторів, за Списком виробництв, цехів, професій і посад, що затверджується Кабінетом Міністрів України (Список виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість працівників на роботах в яких дає право на щорічну додаткову відпустку, затверджений додатком 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 р. № 1290).

Кон­кретна тривалість такої відпустки встановлюється колективним чи трудовим договором залежно від результатів атестації робочих місць за умовами праці та часу зайнятості працівника в цих умовах.

Щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці.


Щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці надається :

- окремим категоріям працівників, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здо­ров’я, – тривалістю до 35 календарних днів за Списком ви­робництв, робіт, професій і посад, затвердженим Кабінетом Міністрів України (Список виробництв, робіт, професій і посад працівників, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я, що дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці, затверджений додатком 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 р. № 1290).

- працівникам з ненормованим робочим днем - тривалістю до 7 календарних днів згідно із списками посад, робіт та професій, визначених колективним договором, угодою.

Кон­кретна тривалість щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці встановлюється колективним чи трудовим дого­вором залежно від часу зайнятості працівника в цих умовах.

Інші додаткові відпустки, передбачені законодавством.


Тривалість додаткових відпусток окремих категорій працівників встановлена відповідними законами України.

Наприклад, державним службовцям, що мають стаж роботи в державних органах більше 10 років надається щорічна додаткова відпустка тривалістю до 15 календарних днів.

Крім того, Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" особам, віднесеним до 1 і 2 категорії потерпілих внаслідок катастрофи передбачено надання додаткової відпустки тривалістю 14 робочих днів на рік.

Додаткові відпустки у зв’язку з навчанням.


Розділ III Закону України "Про відпустки" передбачає ряд додаткових відпусток у зв’язку з навчанням у середніх навчальних закладах, професійно-технічних навчальних закладах, у вищих навчальних закладах, навчальних закладах післядипломної освіти, аспірантурі, у зв’язку з профспілковим навчанням.

Додаткова оплачувана відпустка для підготовки та складання іспитів загальною тривалістю 35 календарних днів протягом навчального року надається працівникам, які успішно навчаються на вечірніх відділеннях професійно-технічних навчальних закладів.

Також статтею 15 Закону України "Про відпустки" передбачено надання працівникам, які успішно навчаються без відриву від виробництва, додаткових оплачуваних відпусток при навчанні у вищих навчальних закладах відповідного рівня акредитації:

     1) на   період  настановних  занять,  виконання  лабораторних робіт,  складання заліків та іспитів для тих,  хто  навчається  на першому та другому курсах у вищих навчальних закладах:
     першого та  другого  рівнів  акредитації  з  вечірньою формою навчання - 10 календарних днів,
     третього та четвертого рівнів акредитації з вечірньою  формою навчання - 20 календарних днів,
     незалежно від рівня акредитації з заочною формою  навчання  - 30 календарних днів; 
     2) на   період  настановних  занять,  виконання  лабораторних робіт,  складання заліків та іспитів для тих,  хто  навчається  на третьому і наступних курсах у вищих навчальних закладах:
     першого та другого  рівнів  акредитації  з  вечірньою  формою навчання - 20 календарних днів,
     третього та четвертого рівнів акредитації з вечірньою  формою навчання - 30 календарних днів,
     незалежно від рівня акредитації з заочною формою  навчання  - 40 календарних днів; 
     3)  на  період складання державних іспитів у вищих навчальних закладах незалежно від рівня акредитації - 30 календарних днів; 
     4)   на  період  підготовки  та  захисту  дипломного  проекту (роботи)  студентам,  які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою  та  заочною  формами навчання першого та другого рівнів акредитації,  - два місяці, а у вищих навчальних закладах третього і четвертого рівнів акредитації - чотири місяці. 
     Тривалість  додаткових оплачуваних відпусток працівникам, які здобувають  другу  (наступну)  вищу  освіту за заочною (вечірньою) формою  навчання  у  навчальних  закладах післядипломної освіти та вищих  навчальних  закладах,  що  мають  у  своєму підпорядкуванні підрозділи  післядипломної  освіти,  визначається як для осіб, які навчаються  на  третьому  і  наступних  курсах  вищого навчального 
закладу  відповідного  рівня  акредитації
     Працівникам, допущеним  до  складання  вступних   іспитів   в аспірантуру  з  відривом  або  без  відриву  від виробництва,  для підготовки  та  складання  іспитів  надається  один  раз  на   рік додаткова оплачувана відпустка з розрахунку 10 календарних днів на кожний іспит. 
     Працівникам, які навчаються без  відриву  від  виробництва  в аспірантурі  та  успішно виконують індивідуальний план підготовки, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 30 календарних днів  та  за  їх  бажанням протягом чотирьох років навчання - один вільний від роботи день на тиждень з оплатою  його  в  розмірі  50 відсотків середньої заробітної плати працівника. 

Слід зазначити, що на час додаткових відпусток у зв’язку з навчанням, за працівниками за основним місцем роботи зберігається середня заробітна плата.

Додаткові відпустки працівникам, які мають дітей.


Додаткова відпустка працівникам, які мають дітей, надається жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину-інваліда, або яка усиновила дитину, одинокій матері, батьку, який виховує дитину без матері (у тому числі й у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла дитину під опіку, надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10  календарних днів без урахування святкових і неробочих днів.

При цьому, за наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів.

Доцільно зазначити, що витрати, пов’язані з оплатою щорічної додаткової відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці; щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці; додаткових відпусток у зв’язку з навчанням; додаткової відпустки працівникам, які мають дітей здійснюються за рахунок коштів підприємств, призначених на оплату праці, або за рахунок коштів фізичної особи, в якої працюють за трудовим договором працівники.

В установах та організаціях, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, оплата відпусток провадиться із бюджетних асигнувань на їх утримання.

Щодо виплати грошової компенсації за невикористані щорічні та додаткові відпустки, то слід зауважити, що у разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі не використані ним дні щорічної відпустки, а також додаткові відпустки працівникам, які мають дітей.

При цьому, спори, які виникають щодо надання відпусток, розглядаються в порядку, встановленому законодавством про працю.

Департамент правового захисту

та охорони праці Апарату ФПО


 
 
 
Банер
 
Банер
 
Банер
 
Банер
Copyright(C) 2010. Федерація профспілок Вінницької області
Всі права захищені.
Дизайн та розробка:
Студія memCrab