Профспілки
районів області
Новини ФПО


ІНФОРМАЦІЙНА ДОШКА

Головна / Правова допомога / Охорона праці / Правові підстави здійснення громадського контролю профспілками
 

Правові підстави здійснення громадського контролю профспілками

Правові підстави здійснення профспілками громадсь­кого контролю за дотриманням законодавства про працю визначаються статтями 247, 248, 259 Кодексу за­конів про працю України, статтями 21, 38, 40 За­кону України “Про професійні спілки, їх права та га­рантії діяльності ” від 15.09.1999 року № 1045-XIV та статтею 41 Закону України “Про охорону праці ” від 14.10.1992 року № 2694-XII.

Згідно частини сьомої ст. 21 За­кону України “Про професійні спілки, їх права та га­рантії діяльності ” профспілки здійснюють громадський контроль за виплатою заробітної плати, додержанням законодавства про працю та про охорону праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих та санітарно-побутових умов, забезпеченням працівників спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального та колективного захисту.

Відповідно до чинного законодавства (ст.ст. 38 і 40 За­кону “Про професійні спілки, їх права та га­рантії діяльності ” та ст. 248 Кодексу законів про працю України) повноваженнями стосовно здійснення громадського контролю за виконанням роботодавцем законодавства про працю та про охорону праці, за забезпеченням дотримання на підприємстві, в установі та організації безпечних та нешкідливих умов праці, виробничої санітарії, правильним застосуванням установлених умов оплати праці наділені члени виборних органів профспілок (в т.ч. первинної профспілкової організації, вищестоящого профспілкового органу), їх об’єднань, а також повноважні представники цих органів, які мають право:

1) безперешкодно відвідувати та оглядати місця роботи на підприємстві, в установі, організації, де працюють члени профспілки;

2) вимагати і одержувати від роботодавця, іншої посадової особи відповідні документи,  відомості та пояснення, що стосуються умов праці, виконання колективних договорів та угод, додержання законодавства про працю та соціально-економічних прав працівників;

3) безпосередньо звертатися з профспілкових питань усно або письмово до роботодавця, посадових осіб;

4) перевіряти розрахунки з оплати праці та державного соціального страхування, використання коштів для соціальних і культурних заходів тощо.

Громадський контроль здійснюється профспіл­ками шляхом поточного й планового контролю. Поточний громадський контроль здійснюється постійно під час вико­нання профспілками своїх функцій. Планові заходи громадського контролю проводяться відповідно до плану ро­боти профспілкової ор­ганізації. Для проведення громад­ського контролю засто­совуються такі форми, як перевірка (планова, позапланова, тематич­на), використання ін­формації, отриманої під час особистого прийому та під час розгляду письмових звернень членів профспілки, а також після аналізу дотриман­ня умов колективного договору й трудових до­говорів працівників тощо.

Основними видами гро­мадського контролю є контроль:

1) за випла­тою заробітної плати;

2) за дотриманням законо­давства про працю та охорону праці;

3) за створенням безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих та соціально-побутових умов;

4) за забезпечен­ням працівників спецодягом, спецвзуттям, ін­шими засобами індивідуального захисту.


Як вже зазначалося  вище, перевірки дотримання вимог чинного законодавства про працю та законодавства про охорону праці можуть здійснювати:

- виборні органи профспілки із залучен­ням профспілкового ак­тиву;

- комісії профкому (при­міром, із питань захисту трудових, соціально-економічних прав і законних інтересів членів профспілки тощо);

- громадські інспектори, обрані на профспілко­вих зборах тощо.

Виборний орган профспілки може залучити до здійснення заходів гро­мадського контролю правових інспекторів праці ФПО, які наділені відповідни­ми повноваженнями та мають спеціальну підго­товку.

Виборний орган профспілки має вжити всіх пе­редбачених законодавс­твом заходів, зокрема:

- у разі виявлення загро­зи життю або здоров’ю працівників – вимагати від керівництва негайно­го припинення робіт на робочих місцях, вироб­ничих дільницях та інших структурних підрозділах чи на під­приємстві загалом;

- подавати роботодав­цям, органам виконав­чої влади та органам місцевого самовряду­вання подання про усу­нення порушень законо­давства про працю (вони є обов’язковими для розгляду);

- відповідно до статті 45 Кодексу законів про працю України ініціювати розірвання трудового договору з керівником підприємства (дане повноваження віднесене до компетенції виборного органу первинної профспілкової організації);

- ініціювати розгляд ви­мог про усунення пору­шення законодавства на загальних зборах (конференції) трудового ко­лективу з метою вирі­шення розбіжностей у рамках колективного трудового спору;

- інформувати про фак­ти порушень вищий профспілковий орган і залучати його до вирі­шення проблеми;

- інформувати про фак­ти порушень державну інспекцію України з пи­тань праці та її територіальні підрозділи на місцях;

- інформувати про фак­ти порушень відповідні органи виконавчої вла­ди та органи місцевого самоврядування;

- звертатися до органів прокуратури для вжиття заходів прокурорського реагування;

- звертатися до суду для оскарження дій чи без­діяльності посадових осіб, а також із вимогою про спонукання до ви­конання зобов’язань тощо.


За порушення законо­давства про працю передбачена дисциплі­нарна, матеріальна, адміністративна та кримі­нальна відповідальність.

Дисциплінарна відпові­дальність полягає у за­стосуванні дисциплінар­них стягнень (догана, звільнення).

У разі недотримання вимог чинного законодавства – порушення вимог законодавства про працю та про охорону праці, ухилення від участі в переговорах щодо укладення, зміни або доповнення колективного договору, виконання колективного договору тощо винні особи можуть бути притягнені до адміністра­тивної відповідальності (статті 41, 41-1, 41-2, 41-3 Кодексу України про ад­міністративні правопо­рушення). Водночас, за перешкоджання законній діяльності професійних спілок, порушення трудових прав громадян, законо­давства про працю і охо­рону праці, визнаних за­конодавством суспільно небезпечними, встанов­лена кримінальна відповідальність (статті 170, 172-175 Кримінального кодексу України).


Слід зауважити, що при здійсненні громадського контролю за дотриманням законодавства про працю на діяльність профспілок (в т.ч. членів та повноважних представників їх виборних органів) не поширюються положення Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності ” від 05.04.2007 року № 77-V.

Департамент правового захисту  та

охорони праці Апарату ФПО

 
 
 
Банер
 
Банер
 
Банер
 
Банер
Copyright(C) 2010. Федерація профспілок Вінницької області
Всі права захищені.
Дизайн та розробка:
Студія memCrab