Профспілки
районів області
Новини ФПО


ІНФОРМАЦІЙНА ДОШКА

Головна / Правова допомога / Охорона праці / МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо змісту розділу "Охорона праці" колективного договору.
 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо змісту розділу "Охорона праці" колективного договору.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо змісту розділу "Охорона праці" колективного договору.

Власник або уповноважений ним орган (далі – власник) зобов'язується:

1. Створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці.

З цією метою:

1.1. створює відповідні служби і призначає посадових осіб, які забезпечують вирішення конкретних питань охорони праці, затверджує інструкції про їх обов'язки, права та відповідальність за виконання покладених на них функцій, а також контролює їх додержання;

1.2 розробляє за участю сторін колективного договору і реалізує комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці (додаток 1-ОП), для чого на виконання цих заходів витрачати кошти у сумі не менше 0,5 відсотка від фонду оплати праці за минулий рік;

1.3. забезпечує виконання необхідних профілактичних заходів відповідно до обставин, що змінюються;

1.4. впроваджує прогресивні технології, досягнення науки і техніки, засоби механізації та автоматизації виробництва, вимоги ергономіки, позитивний досвід з охорони праці тощо; забезпечує належне утримання будівель і споруд, виробничого обладнання та устаткування, моніторинг за їх технічним станом шляхом проведення періодичних їх обстежень;

1.5. забезпечує усунення причин, що призводять до нещасних випадків, професійних захворювань, та здійснення профілактичних заходів, визначених комісіями за підсумками розслідування цих причин; для цього щорічно у І кварталі проводить аналіз стану та причин виробничого травматизму і професійних за­хворювань, розробляє та реалізовує заходи щодо їх запобігання на виробництві (за окремим планом).

1.6. організовує проведення аудиту охорони праці, лабораторних досліджень умов праці, оцінку технічного стану виробничого обладнання та устаткування, атестації робочих місць за умовами праці в порядку і строки, що визначаються законодавством, та за їх підсумками вживає заходів до усунення небезпечних і шкідливих для здоров'я виробничих факторів;

1.7. розробляє і затверджує положення, інструкції, інші акти з охорони праці, що діють у межах підприємства (далі - акти підприємства), та встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства, у виробничих приміщеннях, , робочих місцях відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці, забезпечує безоплатно працівників нормативно-правовими актами та актами підприємства з охорони праці;

1.8. здійснює контроль за додержанням працівником технологічних процесів, інструкцій з охорони праці, правил охорони праці при експлуатації машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, використанням засобів колективного та індивідуального захисту;

1.9.організовує пропаганду безпечних методів праці та співробітництво з працівниками у галузі охорони праці;

1.10. вживає термінових заходів для допомоги потерпілим, залучає за необхідності професійні аварійно-рятувальні формування у разі виникнення на підприємстві аварій та нещасних випадків.

2. Під час укладання трудового договору інформувати працівника під розписку про умови праці та про наявність на його робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, можливі наслідки їх впливу на здоров'я та про права працівника на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства і колективного договору.

3. Протягом дії укладеного з працівником трудового договору не пізніш як за 2 місяці письмово інформувати працівника про зміни виробничих умов та розмірів пільг і компенсацій з урахуванням тих, що надаються йому додатково.

4. Забезпечити фінансування та організувати проведення попереднього (під час прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічного обов'язкового медичного огляду осіб віком до 21 року. За результатами періодичних медичних оглядів у разі потреби проводити відповідні оздоровчі заходи. Працівника, який за станом здоров'я відповідно до медичного висновку потребує надання легшої роботи, переводити за згодою працівника на таку роботу на термін, зазначений у медичному висновку, і у разі потреби встановити скорочений робочий день та організувати безкоштовне проведення навчання працівника з набуття іншої професії відповідно до законодавства.

5. Забезпечити розробку планів-графіків проведення навчання та перевірки знань посадових осіб та працівників з питань охорони праці та контроль за їх виконанням.

6. Забезпечити дотримання посадовими особами та інженерно-технічними працівниками вимог Закону України "Про охорону праці", нормативних актів про охоро­ну праці, технологічних процесів, графіків планово-попереджувальних ремонтів устатку­вання та вентиляції.

7. Забезпечити працівників, зайнятих на роботах з важкими та шкідливими умовами праці, безо­платно молоком та лікувально-профілактичним харчуванням (додатки 2-ОП та 3-ОП).

8. Забезпечити умивальники і душові милом або організувати видачу мила працівни­кам з розрахунку 400 гр. мила на одного працівника (додаток 4-ОП).

9. Своєчасно видавати працюючим, відповідно до норм, спецодяг, спецвзуття, інші засоби індивідуального захисту (додаток 5-ОП). Компенсувати працівникам витрати на придбання ними засобів індивідуального захисту, якщо по нормі строк їх видачі закінчився, а на підприєм­стві в наявності їх немає. У випадку дострокового їх зносу не з вини працівників, замі­нювати їх за рахунок підприємства.

10. З метою поліпшення умов праці жінок, реалізувати такі заходи:

а) не допускати жінок на важкі роботи та роботи з небезпечними умовами праці;

б) не допускати жінок до піднімання і перенесення вантажу, вага якого перевищує гранично допустимі норми.

11. Відповідно до ст. 44 Закону України "Про охорону праці" за порушення законодавчих та нормативно-правових актів по охороні праці притягувати працівників до дисциплінарної та матеріальної відповідальності.

12. Запроваджувати систему стимулювання працівників, які виконують вимоги законо­давства з питань охорони праці, не порушують вимог особистої і ко­лективної безпеки, беруть активну участь в здійсненні заходів щодо підвищення рівня охорони праці на підприємстві.

13. Забезпечити дотримання передбачених законодавством гарантій прав на охорону праці щодо:

· інформування працівника під розписку під час укладання трудового договору про умови праці та про наявність на його робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, можливі наслідки їх впливу на здоров'я та про права працівника на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства і колективного договору;

· права працівника відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров'я або для людей, які його оточують, або для виробничого середовища чи довкілля;

· права працівника на розірвання трудового договору за власним бажанням, якщо роботодавець не виконує законодавства про охорону праці, не додержується умов колективного договору з цих питань,на вихідну допомогу в розмірі, передбаченому колективним договором, але не менше тримісячного заробітку:

· права працівника, який за станом здоров'я відповідно до медичного висновку потребує надання легшої роботи, на перевод за його згодою на таку роботу на термін, зазначений у медичному висновку, і, у разі потреби встановлення скороченого робочого дня та навчання працівника з набуття іншої професії відповідно до законодавства.

14. Працівники підприємства зобов'язуються:

а) дбати про особисту безпеку і здоров'я, а також про безпеку і здоров'я оточуючих в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території підприємства;

б) знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;

в) проходити у встановленому законодавством порядку попередні та періодичні медичні огляди;

г) негайно повідомити безпосереднього керівника або роботодавця, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров'я або для людей, які його оточують, або для виробничого середовища чи довкілля, а також страхового експерта з охорони праці.


ДОДАТКИ

до розділу "Охорона праці" колективного договору

Додаток1 -ОП.

ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління Держгірпромнагляду по Вінницькій області

_____________________________ ___________ __________________

(посада) (підпис) ( П.І.Б.)

"____" _________________ 20____ р.

М.П.

Наказом № ____ від "___" ___________ 20____ р.

Керівник підприємства або уповноважена ним особа

______________________ _____________________________

( підпис) (П.І.Б.)

"____" _________________ 20____ р.

М.П.

ПОГОДЖЕНО

Голова профспілкового комітету

_________________ ___________________________________

( підпис) (П.І.Б.)

"_____" _________________ 20 _____ р.

КОМПЛЕКСНІ ЗАХОДИ

для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

(повна назва суб'єкта господарювання)

на 20 р.

Фонд оплати праці за попередній рік складає __________________________________________ тис. грн.

Згідно з законодавством на заходи з охорони праці виділяється не менше 0.5 % від фонду оплати праці за минулий рік, що складає _______________________________ тис. грн.

п/п

Найменування заходів (робіт)

Вартість робіт, грн

Досягнутий результат

Строк виконання

Особи, відповідальні за виконання

Відмітка про

виконан­ня

Асигно­вано, грн

Фактич­но

витраче­но

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Приведення основних фондів у відповідність з вимогами нормативно-правових актів з охорони праці щодо:

1.1.

механізації вантажно-розвантажувальних та інших важких робіт, робіт з розливу і транспортуван­ня отруйних, агресивних, легкозайми­стих і горючих речовин;

 

 

 

 

 

 

1..2.

захисту працюючих від ураження еле­ктричним струмом, дії статичної елек­трики та розрядів блискавок;

 

 

 

 

 

 

1.3.

безпечного виконання робіт на висоті;

 

 

 

 

 

 

1.4.

діючого технологічного та іншого ви­робничого обладнання

 

 

 

 

 

 

1.5.

систем вентиляції та аспірації, при­строїв, які вловлюють пил, і установок для кондиціювання повітря у примі­щеннях діючого виробництва та на ро­бочих місцях;

 

 

 

 

 

 

1.6.

систем природного та штучного освіт­лення виробничих, адміністративних та інших приміщень, робочих місць, проходів, аварійних виходів тощо;

 

 

 

 

 

 

1.7.

систем теплових, водяних або повіт­ряних завіс, а також установок для на­грівання (охолодження) повітря виро­бничих, адміністративних та інших приміщень, а під час роботи на відкри­тому повітрі - споруд для обігрівання працівників та укриття від сонячних променів і атмосферних опадів;

 

 

 

 

 

 

1.8.

виробничих та санітарно-побутових приміщень, робочих місць, евакуацій­них виходів тощо, технологічних роз­ривів, проходів та габаритних розмі­рів; обладнання спеціальних перехід­них галерей, тунелів у місцях масового переходу працівників, зон руху транс­портних засобів

 

 

 

 

 

 

1.9.

впровадження в умовах діючого виро­бництва автоматизованих систем охорони праці, систем аналізу та прогнозування ава­рійних ситуацій, автоматичного та ди­станційного керування технологічни­ми процесами і виробничим обладнан­ням, систем автоматичного контролю і сигналізації про наявність (виникнен­ня) небезпечних або шкідливих виро­бничих факторів та пристроїв аварій­ного вимкнення обладнання чи кому­нікацій у разі виникнення (Зебезпекки для працівників, а також відповідного програмного забезпечення та електро­нних баз даних з охорони праці у по­рядку та обсягах, погоджених з тери­торіальними органами Державної слу­жби гірничого нагляду та промислової безпеки.

 

 

 

 

 

 

2.

Усунення впливу на працівників небезпечних і шкідливих виробни­чих факторів або приведення їх рів­нів на робочих місцях до вимог нор­мативно-правових актів з охорони праці.

 

 

 

 

 

 

3.

Проведення атестації робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці та аудиту з охорони праці, оформлення стендів, оснащення кабінетів, виста­вок, придбання необхідних норма­тивно-правових актів, наочних по­сібників, літератури, плакатів, від-еофільмів, макетів, програмних продуктів тощо з питань охорони праці.

4.

Проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці поса­дових осіб та інших працівників у процесі трудової діяльності, органі­зація лекцій, семінарів та консуль­тацій із зазначених питань

5.

Забезпечення працівників спеціаль­ним одягом, взуттям та засобами ін­дивідуального захисту відповідно до встановлених норм (включаючи за­безпечення мийними засобами та за­собами, що нейтралізують небезпеч­ну дію на організм або шкіру шкід­ливих речовин, у зв'язку з виконан­ням робіт, які не виключають мож­ливості забруднення цими речови­нами).

6.

Надання працівникам, зайнятим на роботах із шкідливими умовами праці, спеціального харчування, молока чи рівноцінних харчових продуктів, а також газованої солоної води:

 

 

 

 

 

 

7

Проведення обов'язкового попереднього, періодичного і позапланового медичного огляду працівників, зайнятих на важких роботах, роботах з небезпечними чи шкідливими умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі:

 

 

 

 

 

 

Заходи розробив: _________________________ _____________ __________________________

(посада) (підпис) (П.І.Б.)

Погоджено: : _________________________ _____________ __________________________

(посада) (підпис) (П.І.Б.)

: _________________________ _____________ __________________________

(посада) (підпис) (П.І.Б.)

Примітки:

1. У строки 1.1.- 1.9., (стовпець 2). записуються конкретні види основних фондів, які планується довести до норм.

Наприклад, отрока. 1.1.:

1

2

3

4

5

6

7

8

1.1.

механізації:

- вантажно-розвантажувальних робіт -придбання автонаван-тажувача для на­вантаження та розвантаження продук­ції та сировини;

- робіт з розливу агресивних речовин - розробка, виготовлення та впрова­дження пристосування для безпечного переливу речовин в робочі апарати

 

 

полегшення умов праці

усунення впливу агресивних ре­човин на пра­цюючих

 

 

 

При відсутності перерахованих фондів згідно пп. 1.1-1.9 чи якщо на підприємстві не вимагається проведення заходів, передбачених пп. 2-7, ці графи в комплексні заходи не вносяться.

2. У стовпець 3 заноситься сума коштів на виконання заходу, яку, за попередніми підрахунками, планується використати на конкретну роботу, а у стовпці 4 - фактичні витрати за підсумками виконання заходу.

3. У стовпець 5 заноситься досягнутий результат соціальної ефективності заходу, якої планується досягти після його виконання. Приклад по заповненню строки 1.1. стовпця 5 наведений у п. 1 Примітки.

4. У стовпці б записується кінцева дата визначеного строку виконання робіт.

5. У стовпці 7 вказуються конкретні особи, відповідальні за виконання заходу, а у стовпці 8 - дата виконання. та підпис відповідальної особи.

6. Перелік заходів та засобів з охорони праці, витрати на здійснення та придбання яких включаються до витрат (стовпець 2), складений на підставі постанови КМУ від 27.06.2003 р. № 994 (із змінами) та є вичерпним. Інші заходи, не передбачені вище названою постановою КМУ, вно­сяться у розділ колективного договору "Охорона праці".

7. На відміну від колективного договору вказані КОМПЛЕКСНІ ЗАХОДИ розробляються та затверджується щорічно. Відповідно до За­кону України "Про охорону праці" (ст. 19) для підприємств, незалежно від форм власності, або фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю, витрати на охорону праці становлять не менше 0,5 відсотка від фонду оплати праці за попередній рік.

8. Погодження комплексних заходів з управлінням Держгірпромнагляду визначено абзацом 10 п.1 Переліку заходів та засобів з охорони праці, витрати на здійснення та придбання яких включаються до витрат, затверджених ПКМУ № 994.


-

Додаток 2-ОП

Перелік

професій та посад працівників, зайнятим на роботах із шкідливими умовами праці, які безоплатно забезпечуються молоком або іншими рівноцінними харчовими продуктами

№№ з/п

Назва

професії (посади)

З якими хімічними речовинами контактує

Харчовий продукт, яким працівник забезпечується

1

2

3

4

Примітки.

1. Молоко видається на підставі Порядку безплатної видачі молока або інших рівноцінних харчових продуктів робітникам та службовцям, зайнятим на роботах зі шкідливими умовами праці, затвердженого постановою Держкомітету Ради Міністрів СРСР з праці та соціальних питань і Президії ВЦРПС від 16 грудня 1987 р. № 731/П-13 та Переліку хімічних речовин, при роботі з якими у профілактичних цілях рекомендується вживання молока або інших рівноцінних харчових продуктів, затверджений Міністерством охорони здоров’я СРСР від 4 листопада 1987 р. № 4430-87.

2. Молоко у зв'язку з шкідливими умовами праці видається у день роботи. Не можна видавати молоко за одну чи декілька змін наперед, а також за минулі зміни.

3. Не можна видавати замість молока гроші або відпускати молоко додому. Робітники і службовці не одержують молока у дні їх відсутності на підприємстві незалежно від причини цієї відсутності, а також у дні роботи на інших дільницях, де видача молока не передбачена.

4. За робочу зміну, незалежно від її тривалості, працівники одержують по 0,5 літра молока. У виняткових випадках натуральне молоко за погодженням з медико-санітарною частиною або місцевою санітарно-епідеміологічною станцією може бути замінено рівною кількістю кефіру, простокваші, ацидофільного молока або мацоні.

5. На роботах, пов'язаних з впливом свинцю, видавати молоко не рекомендується, оскільки воно містить кальцій, що легко засвоюється. Надмірне введення в організм кальцію викликає негативну реакцію при свинцевій інтоксикації. Тому при роботі з свинцем і його сполуками замість 0,5 літра молока повинно видаватись 8-10 грамів пектину у вигляді мармеладу або концентрату пектину з чаєм.

Додаток 3-ОП

Перелік

професій та посад працівників, зайнятим на роботах з особливо шкідливими умовами праці, які безоплатно забезпечуються лікувально-профілактичним харчуванням

№№ з/п

Назва

професії (посади)

Раціон харчування

1

2

3

Примітки.

1. Безоплатне забезпечення лікувально-профілактичним харчуванням працівників, зайнятих на роботах з особливо шкідливими умовами праці, здійснюється на підставі Переліку виробництв, професій та посад, робота в яких дає право на безплатне отримання лікувально-профілактичного харчування у зв’язку з особливо шкідливими умовами праці, раціонів цього харчування, норм безплатної видачі вітамінних препаратів та правил безплатної видачі лікувально-профілактичного харчування, затвердженого постановою Держкомітету Ради Міністрів СРСР з праці та соціальних питань і Президії ВЦРПС від 7 січня 1977 р. № 4/П-1 (зі змінами та доповненнями)

2. Лікувально-профілактичне харчування видається у вигляді гарячих сніданків перед початком роботи. В окремих випадках за погодженням з лікувальним закладом допускається видача сніданків під час обідньої перерви.

3. Працівники забезпечуються гарячими сніданками тільки під час роботи саме на особливо шкідливих роботах.

4. . Перелік і кількість продуктів залежить від виду хімічних речовин, які виробляються або застосовуються на підприємстві.

Додаток 4-ОП

Перелік

категорій працівників, яким видається безоплатно мило та знешкоджуючі засоби.

№№ з/п

Назва

професії (посади)

Норма безоплатної видачі спецмила, змиваючих та знешкоджуючих засобів

1

2

1.

мило 400 гр.

Примітки.

1. Безкоштовна видача мила та знешкоджуючих засобів передбачена ст. 165 пасти, мазі, змиваючі та знешкоджуючі засоби, визначаються роботодавцем.

2. Професії та посади, на яких проводиться видача мила в кількості 400 гр. та знешкоджуючих засобів, встановлюється роботодавцем за узгодженням з профкомом.

3. Незалежно від видачі мила додому, на підприємствах, обладнання душовими, вони також забезпечуються милом.

Додаток 5-ОП

Зразок заповнення

Норми видачі ЗІЗ

працівникам ___________________________________

назва підприємства

№ з/п

Професія

Назва ЗІЗ

Термін носки (місяців)

Примітка

1

2

3

4

5

1.

Електрозварник (контактного зварювання)

Костюм для зварника

Черевики шкіряні з гладким верхом і металевим носком

Берет бавовняний

Рукавиці шкіряні з крагами

12

12

12

12

2.

Водій навантажувача

Костюм бавовняний

Рукавиці комбіновані

Жилет сигнальний

Постійно зайнятим на зовнішніх роботах взимку додатково:

- куртка бавовняна на утеплювальній прокладці

12

1

12

36

 
 
 
Банер
 
Банер
 
Банер
 
Банер
Copyright(C) 2010. Федерація профспілок Вінницької області
Всі права захищені.
Дизайн та розробка:
Студія memCrab