Профспілки
районів області
Новини ФПО


ІНФОРМАЦІЙНА ДОШКА

Головна / Правова допомога / Охорона праці / На допомогу профспілковому активу
 

На допомогу профспілковому активу


 

 

 

 

Вимоги пожежної безпеки в культурно-просвітніх та видовищних закладах

 

Культурно-просвітні та видовищні заклади — це об'єкти з масовим перебуванням людей. Тому важливою складової діяльності адміністрації театрів, кінотеатрів, цирків, бібліотек, виставкових центрів та інших подібних установ в обов'язковому порядку повинно бути забезпечення пожежної безпеки. Особи, відповідальні за дотримання пожежної без­пеки, зобов'язані передбачити та усунути умови виникнення пожежі, а уразі загоряння забезпечити евакуацію людей у найкоротший термін.

1. Основні вимоги

1.1.Будівлі театрів, цирків, кіноконцертних залів, інших видовищ­них установ, а також криті спортивні споруди на 800 і більше місць, відкриті спортивні споруди з трибунами на 1000 осіб і більше перед кожним відкриттям сезону повинні бути перевірені на предмет від­повідності вимогам пожежної безпеки й прийняті міжвідомчими ко­місіями. Перевірці також підлягають усі сезонні споруди літніх теа­трів, естрад, виставочних павільйонів, цирків-шапіто тощо.

1.2.Під час укладання із зарубіжними організаціями, фірмами договору або контракту на проведення гастролей, вистав та виста­вок необхідно відображати в ньому вимоги чинних в Україні правил пожежної безпеки, інформувати про заходи, що плануються, та міс­ця їх проведення органи державного пожежного нагляду.

1.3.У музеях та картинних галереях на доповнення до плану евакуації людей повинен бути опрацьований план евакуації екс­понатів та інших цінностей, а в цирках і зоопарках — план евакуації тварин.

1.4.У разі необхідності проведення спеціальних вогневих ефектів на відкритих майданчиках відповідальним постановником (головним режиссером, художнім керівником) повинні бути опрацьовані й здійснені (за погодженням з органами державного пожежного нагляду) заходи щодо запобігання пожежам.

1.5.Усі горючі декорації, колосники, робочі галереї, покриття цирків-шапіто, сценічне оформлення, драпірування в залах для глядачів та експозиційних залах, фойє мають бути важкозай­мистими або обробленими вогнезахисними речовинами що забезпечують І групу вогнезахисної ефективності. У разі необхідності вогнезахисна обробка повинна поновлюватися.

1.6. Підлоги приміщень мають бути рівними, без порогів, східців, щілин і вибоїн. У разі різни­ці рівнів суміжних приміщень у проходах мають влаштовуватися пологі пандуси.

2. Вимоги до сцени

2.1. Миття планшета сцени слід здійснюва­ти водним розчином, що містить вогнезахисну речовину. На планшеті сцени повинна бути на­несена червона лінія, що вказує межу опускан­ня протипожежної завіси (за її наявності). Де­корації та інші предмети оформлення сцени не повинні виступати за цю лінію.

2.2. Після закінчення спектаклю (репетиції) протипожежна завіса повинна негайно опус­катися і щільно прилягати до планшета сцени за допомогою піщаного затвору (еластичної подушки). Підйомно-опускний механізм слід відрегулювати так, щоб швидкість опускання завіси була не менше 0,2 м/с. Завіса повинна мати звукову та світлову сигналізацію для оповіщення про її підняття та опускання.

2.3. Дистанційне управління рухом протипо­жежної завіси повинно здійснюватися з трьох розосереджених місць: з приміщення пожежного поста, з планшета сцени та з приміщення лебідки протипожежної завіси. Перевірку працездатності механізму опускання та піднімання завіси слід здійснювати не рідше одного разу на 10 днів із зазначенням результатів перевірки в журналі. У разі виникнення пожежі протипожежна завіса по­винна зрошуватися водою з боку сцени.

2.4.      Клапани димових люків на зимовий період необхідно утеплювати і не рідше одного разу на 10 днів перевіряти на безвідмовність у роботі. Відкри­вання клапанів повинно відбуватися під дією власної ваги після звільнення їх від утримуючих пристроїв.

2.5. У межах сценічної коробки видовищної установи одночасно можуть знаходитися деко­рації та сценічне обладнання не більше ніж для двох спектаклів. Решта декорацій має зберіга­тися у спеціальних складських приміщеннях за межами будівлі установи.

2.6. Під час оформлення постановок (ви­став) повинен бути забезпечений вільний кру­говий прохід завширшки не менше одного ме­тра навколо планшета сцени.

3. Вимоги до глядацької зали

3.1.У залах для глядачів та на трибунах усі крісла та стільці слід з'єднувати між собою в ряди і міцно кріпити до підлоги.

3.2.   На балконах та в лоджіях з кількістю місць не більше 12 крісла та стільці допускається не закрі­плювати за наявності самостійного виходу у фойє.

3.3.У залах для глядачів з кількістю місць не більше 200, де проводяться танцювальні вечо­ри та подібні заходи, кріплення стільців до під­логи не обов'язкове за умови з'єднання їх у рядах між собою.

3.4.    Кількість місць у приміщеннях встановлюється з розрахунку 0,75 м2 на особу, а при проведенні танців, ігор і подібних їм заходів — з розрахунку 1,5 м2 на одну особу (без урахуван­
ня площі сцени). Заповнення приміщень людь­ми понад установлені норми не допускається.

4. Вимоги до об'єктів, де демонструються кінофільми        

4.1. Демонстрування кінофільмів у місцях їх постійного показу дозволяється здійснювати лише зі спеціально обладнаного кіноапаратного комплексу, відокремленого від інших приміщень протипожежними перегородками (стінами) й перекриттями з межею вогнестійкості не менше 0,75 год.

4.2. Проекційні та оглядові вікна у кінопроек­ційній необхідно захищати заслінками або шторками з межею вогнестійкості не менше 0,25 год. та механічним скиданням.

4.3. Вихід з кіноапаратного комплексу пови­нен бути назовні або на сходову клітку, що має вихід назовні. Допускається влаштовувати ви­хід з приміщення кіноапаратного комплексу до фойє чи вестибюля кінотеатру через примі­щення, не пов'язане з перебуванням глядачів. Двері кінопроекційного комплексу мають від­чинятися в напрямку виходу назовні.

4.4. У кінотеатрах (у приміщеннях кіноуста­новок) допускається зберігання не більше со­рока частин (рулонів) кіноплівки, укладеної в негорючі фільмостати або в фільмоноски.

4.5. У приміщеннях, у яких неможливе вла­штування кіноапаратного комплексу (навчальні класи, лікарні тощо), дозволяється демонстру­вати лише 16-мм кінофільми на кінопроекцій­ній апаратурі пересувного типу.

При цьому необхідно дотримуватися таких вимог:

   до роботи на кіноапаратурі допускаються особи, які мають кваліфікаційне посвідчення кі­номеханіка (кінодемонстратора) та посвідчення, що підтверджує знання вимог пожежної безпеки і проходження пожежно-технічного мінімуму, з позначками про щорічну перевірку знань;

   кінопроектор не повинен установлювати­ся біля виходу з приміщення і ускладнювати евакуацію людей;

   підключення проектора до електричної мережі повинно здійснюватися лише справни­ми електропроводами за допомогою штеп­сельних розеток та вилок;

   місце показу повинно бути забезпечене вогнегасниками, кількість яких визначається відповідно до вимог щодо оснащення об'єктів

    кінофільми, призначені для демонстру­вання, повинні зберігатися в закритих негорю­чих коробках або фільмоносках;

    показ фільмів у класах або аудиторіях у разі присутності учнів у кількості понад 50 осіб допускається лише за наявності двох евакуа­ційних виходів з приміщення.

4.6. Приміщення для масового показу відеофільмів можуть розміщуватися в будівлях І та II ступеня вогнестійкості на будь-якому надзем­ному поверсі, а в решті будівель — не вище другого поверху з урахуванням вимог ДБН В.2.2-9-99 «Громадські будинки та споруди».

4.7. Місткість відеозалів має бути не менше 1,5 кв. м площі підлоги на одного глядача, а відео кабін — 2,0-2,5 кв. м на одного глядача. При цьо­му кількість місць у відеозалах не повинна пере­вищувати 100, а у відеокабінах — 8 одиниць. У разі розміщення відеозалів у будівлях та примі­щеннях іншого призначення слід враховувати відповідні правила пожежної безпеки.

4.8. Телевізори, відеомагнітофони, моніто­ри, відеопроекційні пристрої та інше обладнан­ня відеокомплексів повинні експлуатуватися в повній відповідності до інструкцій заводів-виготовлювачів.

4.9.   Лінії електроживлення обладнання відеокомплексів повинні бути виконані окремо
від ліній інших споживачів електроенергії, мати власні пристрої для відключення і встановлені в
місцях, доступних для персоналу. Для кожноїодиниці обладнання на місці його встановлення повинна бути передбачена індивідуальна розетка, змонтована з урахуванням можливості негайного відключення обладнання від елек­тромережі.

5. Вимоги до проведення культурно-масових заходів          

5.1.  Відповідальними за забезпечення по­жежної безпеки під час проведення культурно-масових заходів (вечорів, спектаклів, концер­тів, кіносеансів, новорічних ялинок тощо) є ке­рівники закладів, установ, організацій.

5.2.  Культурно-масові заходи мають прово­дитися:

  у будівлях І і II ступенів вогнетривкості — в приміщеннях будь-якого поверху;

• у будівлях 111-У ступенів вогнетривкості — тільки в приміщеннях першого поверху, при цьому захисні конструкції всередині приміщень мають бути оштукатурені або оброблені вогнезахисною сумішшю.

5.3. Поверхи в приміщеннях, де проводятьсякультурно-масові заходи, повинні мати не менше двох розосереджених евакуаційних виходів.

5.4.    Перед початком культурно-масових заходів керівник установи, закладу, організа­ції призначає відповідальних за пожежну без­пеку осіб, які повинні ретельно перевірити всі приміщення, евакуаційні шляхи і виходи на відповідність їх вимогам пожежної безпеки, а також переконатися у наявності і справному стані засобів пожежогасіння, зв'язку і пожеж­ної автоматики. Усі виявлені недоліки мають бути усунені до початку культурно-масового заходу.

5.5.    Керівники закладів та установ зо­бов'язані проводити перевірку якості вогнезахисної обробки декорацій і конструкцій пе­ред проведенням кожного культурно-масового заходу.

6. Вимоги до евакуаційних шляхів та виходів

6.1. Кількість та ширина виходів, шляхи евакуації мають відповідати розрахунку, з огляду на
необхідний безпечний час евакуації. Приміщення, в яких проводяться масові заходи, повинні
мати не менше двох евакуаційних виходів, які слід постійно утримувати в справному стані.

6.2.  У залі для глядачів ширина дверних отворів, незалежно від результатів розрахунку, повинна бути не менше 1,2 м і не більше 2,4 м, а ширина проходів, розташованих напроти ви­ходів — не менше ширини самих дверей.

6.3.  В експозиційній частині музеїв, виста­вок, картинних галерей та пам'яток культури маршрут руху відвідувачів повинен забезпечу­вати огляд усіх експозиційних залів без утво­рення зустрічних потоків та потоків, що пере­тинаються. У тих випадках, коли шляхи евакуа­ції в будівлях пам'яток культури не відповідають вимогам будівельних норм і виключена можли­вість улаштування додаткових виходів, необ­хідно обмежити одночасне перебування в цих будівлях людей, дотримуючись норм: не біль­ше 50 відвідувачів одночасно.

6.4.  Проходи між вітринами та щитами в експозиційній частині музеїв, виставок, кар­тинних галерей та пам'яток культури повинні бути не менше 2 м завширшки, а головний про­ хід — не менше 3 м. У сховищах музеїв, картин­ них галерей, виставок ширина головних про­ ходів має бути не менше 2,5 м, а відстань між устаткуванням фондів — 0,9 м.

6.5. У приміщеннях костюмерних між вішал­ками слід передбачити вільні проходи. Цен­тральний прохід повинен бути не менше 1,2 м завширшки. У декораційних складах проходи слід залишати не менше 1,5 м завширшки, а для зберігання декорацій влаштовувати спеці­альні відсіки.

6.6. Крім виходів з глядацьких, експозицій­них, виставочних, читальних залів, світловими покажчиками з написом «Вихід» повинні бути обладнані виходи з фойє, кулуарів, планшета сцени, робочих галерей, колосників та трюмів.

6.7. У цирках манеж необхідно відділяти від глядацької частини бар'єром завширшки не менше 0,5 м і розміщувати на відстані не мен­ше 1 м до першого ряду місць для глядачів.

6.8. Приміщення для тварин повинні мати не менше двох воріт назовні. Клітки хижих тварин повинні бути пересувними (на колесах).

6.9. Ширина поздовжніх і поперечних про­ходів у приміщеннях для проведення культурно-масових заходів має бути не менше одного метра, а проходів, які ведуть до виходів, — не менше ширини самих виходів. Усі проходи і ви­ходи мають розміщатися так, щоб не створю­вати зустрічних або перехресних потоків лю­дей.

6.10.Евакуаційні виходи з приміщень мають бути позначені світловими покажчиками з на­писом «Вихід» білого кольору на зеленому тлі, підключеними до мережі аварійного або еваку­аційного освітлення будівлі. За наявності лю­дей у приміщеннях світлові покажчики мають бути ввімкнені.

6.11.Зовнішні пожежні сходи, сходи-драбини і загорожі на дахах будівель мають утримувати­ся у справному стані. Допускається нижню час­тину зовнішніх вертикальних пожежних сходів закривати щитами, які легко знімаються, на ви­соту не більше як 2,5 м від рівня землі.

7. В культурно-просвітніх та видовищних закладах не допускається:     

7.1.  Виготовляти піротехнічні вироби кус­тарним способом, а також зберігати їх у видо­вищних установах, приміщеннях та на трибунах стадіонів, в інших місцях з масовим перебуван­ням людей (зберігання й використання таких виробів має здійснюватися відповідно до ви­мог спеціальних правил).

7.2.Улаштовувати антресолі в бутафорських і меблевих цехах, декораційних складах, на сце­нах, у кишенях сцени та в інших приміщеннях видовищних установ.

7.3.Зберігати дерев'яні верстати, горючий інвентар, бутафорії та декорації у трюмах, на колосниках, робочих майданчиках, заекранному просторі, у підвалах, розташованих під за­лою для глядачів.

7.4.Палити на сцені та поза спеціально від­веденими місцями.

7.5.  Улаштовувати житлові приміщення та допускати тимчасове проживання громадян у видовищних та культурно-освітніх установах.

7.6.  Здавати в оренду приміщення діючих музеїв, картинних галерей для розміщення в них організацій іншого призначення.

7.7.  Зберігати й застосовувати ЛЗР та ГР балони з газами та інші вогненебезпечні речо­вини і матеріали в основних будівлях видовищ­них установ, музеїв та картинних галерей.

7.8.  Зберігати рідкісні книжки й рукописи, фонди музеїв та картинних галерей у примі­щеннях зі стінами (перегородками), що мають покриття з горючих та важкогорючих матеріа­лів, а також разом з іншими пожежонебезпеч-ними речовинами й матеріалами.

7.9.  Проводити масові заходи, коли проти­пожежні пристрої (протипожежна завіса, димо­ві люки, автоматичні установки пожежогасіння тощо) несправні або вимкнені.

7.10. Користуватися електронагрівальними приладами у приміщеннях, за винятком місць, що спеціально відведені та обладнані для цієї мети.

7.11. Проводити спектаклі, концерти й інші масові заходи за відсутності на сцені пожежно­го поста.

7.12. Застосовувати у видовищних та ку­льтурно-просвітницьких установах декорації сценічне оформлення, виготовлене з горючих синтетичних матеріалів (пінопласту, поролону, полівінілу тощо).

7.13.  Розміщувати під залами та сценами столярні, швейні майстерні, склади та інші по­дібні приміщення для зберігання або викорис­тання горючих матеріалів.

7.14.  Чистити перуки, костюми бензином, ефіром та іншими ЛЗР та ГР безпосередньо в будівлі видовищної установи.

7.15.  Застосовувати піротехнічні вироби, відкритий вогонь (факели, свічки, феєрверки, бенгальські вогні тощо), влаштовувати світлові ефекти із застосуванням хімічних та інших ре­човин, які можуть викликати загоряння без письмового погодження із регіональним відді­ленням служби з надзвичайних ситуацій.

7.16.Скорочувати ширину проходів між ряда­ми і встановлювати у проходах додаткові місця.

7.17.У підвальних і цокольних поверхах збе­рігати та застосовувати легкозаймисті горючі речовини, розміщувати вибухопожежонебезпечні виробництва.

7.18.           Влаштовувати на сходових клітках склад­ ські та іншого призначення приміщення, прокла­
дати газопроводи, трубопроводи з легкозаймистими і горючими рідинами, а також установлювати
устаткування, що заважає переміщенню людей.

7.19. Проведення культурно-масових захо­дів у підвальних і цокольних приміщеннях.

7.20. У приміщеннях, що використовуються для проведення культурно-масових заходів, забороняється:

    використовувати віконниці на вікна для затемнення приміщень;

    застосовувати горючі матеріали, не оброб­лені вогнезахисними сумішами, для акустичної обробки стін і стель;

    установлювати стільці, крісла тощо, кон­струкції яких виконано з пластмас і легкозай­мистих матеріалів, а також ставити приставні стільці у проходах залу;

    установлювати на дверях евакуаційних виходів замки та інші запори, що важко відкри­ваються;

    установлювати на вікнах глухі грати.

 

Примітка.

Відповідно до ДБН В.1.1-7-2002 "Пожежна безпека об'єктів будівництва" (наказ Держбуду України від 03.12.02 р. № 88) усі будівлі розділяються на 8 ступеней вогнестійкості:

І - будинки з несучими та огороджувальними конструкціями з природних матеріалів або штучного каменю, бетону або залізобетону із застосуванням листових і плиткових негорючих матеріалів;

ІІ- будинки з несучими та огороджувальними конструкціями з природних матеріалів або штучного каменю, бетону або залізобетону з застосуванням листових і плиткових негорючих матеріалів. У покриттях будівель дозволяється застосовувати незахищені стальні конструкції;

ІІІ - будинки з несучими та огороджувальними конструкціями з природних матеріалів або штучного каменю, бетону або залізобетону. Для перекриттів дозволяється використовувати деревяні конструкції, захищені штукатуркою або важкогорючими листовими, а також плитковими матеріалами. До елементів покриття не ставляться вимоги щодо межі вогнетривкості й межі розповсюдження вогню; при цьому елементи покриття із деревини підлягають вогнезахисній обробці;

ІІІа - будинки переважно з каркасною конструктивною схемою. Елементи каркаса із стальних незахищених конструкцій; огороджувальні конструкції із стальних листів або інших негорючих листових матеріалів з важкогорючим утеплювачем;

ІІІб - будинки переважно з каркасною конструктивною схемою. Елементи каркаса - із суцільної або клеєної деревини, які піддаються вогнезахисній обробці відповідно до вимог обмеження розповсюдження вогню; огороджувальні конструкції - з панелей або поелементного складання, виконані із застосуванням деревини або матеріалів на її основі. Деревина та інші горючі матеріали огороджувальних конструкцій піддаються вогнезахисній обробці або захищаються від дії вогню та високих температур, щоб забезпечити необхідну межу розповсюдження вогню;

ІУ - будинки з несучими та захисними конструкціями із суцільної або клеєної деревини та інших горючих або важкогорючих матеріалів, захищених від дії вогню і високих температур штукатуркою або іншим листовим чи плитковим матеріалом. До елементів покриття не ставляться вимоги щодо межі вогнестійкості і межі розповсюдження вогню. При цьому елементи покриття із деревини підлягають вогнезахисній обробці;

ІУа - будинки, переважно одноповерхові, з каркасною конструктивною схемою. Елементи каркаса - із стальних незахищених конструкцій; огороджувальні конструкції - із стальних листів або інших негорючих матеріалів з горючим утеплювачем;

ІУа - будинки, переважно одноповерхові, з каркасною конструктивною схемою. Елементи каркаса - із стальних незахищених конструкцій; огороджувальні конструкції - із стальних листів або інших негорючих матеріалів з горючим утеплювачем;

У - будинки. До несучих і огороджувальних конструкцій не ставляться вимоги щодо меж вогнестійкості і меж розповсюдження вогню.

 

 

 

 

 Серпень  2013 року                                        

 

Департамент правового захисту

та охорони праці Апарату ФПО

Підготовлено                              О.П.Калашнюк 

 

 


 
 
 
Банер
 
Банер
 
Банер
 
Банер
Copyright(C) 2010. Федерація профспілок Вінницької області
Всі права захищені.
Дизайн та розробка:
Студія memCrab