Профспілки
районів області
Новини ФПО


ІНФОРМАЦІЙНА ДОШКА

Головна / Правова допомога / Охорона праці / Види та порядок проведення навчання з охорони праці
 

Види та порядок проведення навчання з охорони праці

Види та порядок проведення навчання з охорони праці визначені Типовим  положенням  про  порядок  проведення  навчання  і  перевірки  знань  з питань охорони праці, затвердженим  наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці № 15 від 26.01.2005 р. (далі - Типове положення).

І

Визначення понять і термінів, наведених у Типовому положенні:

навчання з  питань  охорони  праці - це навчання працівників, учнів, курсантів, студентів, слухачів з метою отримання необхідних знань  і  навичок  з  питань  охорони праці або безпечного ведення робіт;

робота з  підвищеною  небезпекою -  є робота в умовах впливу шкідливих та  небезпечних  виробничих  чинників  або  така,  де  є потреба  в  професійному  доборі,  чи пов'язана з обслуговуванням, управлінням,   застосуванням   технічних   засобів    праці    або
технологічних  процесів,  що  характеризуються підвищеним ступенем ризику виникнення аварій,  пожеж,  загрози життю, заподіяння шкоди здоров'ю, майну, довкіллю;

спеціальне навчання - є щорічне  вивчення  працівниками,  які залучаються до виконання робіт з підвищеною небезпекою або там, де є   потреба   в    професійному    доборі,    вимог    відповідних нормативно-правових актів з охорони праці.

ІІ

Організація  навчання  і  перевірки знань з питань охорони  праці на підприємстві

2.1. Працівники під час  прийняття  на  роботу  і  в  процесі роботи,  а  також  учні,  курсанти,  слухачі  та  студенти під час трудового і професійного навчання  проходять  на  підприємстві  за рахунок  роботодавця  інструктажі,  навчання  та перевірку знань з питань охорони  праці,  надання  першої  допомоги  потерпілим  від нещасних  випадків,  а  також  правил  поведінки у разі виникнення аварії.

2.2. На  підприємствах  на  основі  Типового   положення,   з урахуванням  специфіки  виробництва  та  вимог нормативно-правових актів з охорони праці,  розробляються і затверджуються  відповідні положення підприємств про навчання з питань охорони праці, а також формуються плани-графіки проведення навчання та перевірки знань  з питань охорони праці, з якими мають бути ознайомлені працівники.

2.3. Організацію навчання та перевірки знань з питань охорони праці працівників,  у тому числі під час  професійної  підготовки, перепідготовки   та   підвищення   кваліфікації   на  підприємстві здійснюють працівники служби кадрів  або  інші  спеціалісти,  яким роботодавцем доручена організація цієї роботи.

2.4.. Навчання з питань  охорони  праці  може  проводитись  як традиційними  методами,  так  і  з  використанням  сучасних  видів навчання - модульного, дистанційного тощо, а також з  використанням технічних    засобів   навчання:   аудіовізуальних,   комп'ютерних навчально-контрольних систем, комп'ютерних тренажерів.

2.5.. Особи,  яких приймають на роботу, пов'язану з підвищеною пожежною  безпекою,  повинні попередньо пройти спеціальне навчання (пожежно-технічний мінімум).  Працівники,  зайняті  на  роботах  з підвищеною   пожежною   небезпекою,  один  раз  на  рік  проходять перевірку знань відповідних нормативних актів з пожежної  безпеки, а   посадові   особи  до  початку  виконання  своїх  обов'язків  і періодично (один раз на три роки) проходять навчання  і  перевірку знань з питань пожежної безпеки.

2.6. Особи,   які  суміщають  професії,  проходять  навчання, інструктаж і перевірку знань з питань охорони  праці  як  з  їхніх основних професій, так і з професій за сумісництвом.

2.7. Перед   перевіркою  знань  з  питань  охорони  праці  на підприємстві  для  працівників  організується  навчання:   лекції, семінари та консультації.

2.8. Перевірка  знань  працівників  з  питань  охорони  праці проводиться  за  нормативно-правовими  актами  з  охорони   праці, додержання яких входить до їхніх функціональних обов'язків.

2.9. Перевірка  знань  працівників з питань охорони праці на підприємстві здійснюється комісією  з  перевірки  знань  з  питань охорони   праці   (далі   -   комісія)  підприємства,  склад  якої затверджується наказом керівника.  Головою  комісії  призначається керівник підприємства або його заступник,  до службових обов'язків яких входить організація роботи з охорони праці,  а в разі потреби створення  комісій  в  окремих структурних підрозділах їх очолюють керівник відповідного підрозділу чи його заступник.

До складу  комісії  підприємства  входять  спеціалісти служби охорони  праці, представники  юридичної,  виробничих,   технічних служб,   представник   профспілки   або   вповноважена   найманими працівниками особа з  питань  охорони  праці.  До  складу  комісії підприємства  можуть  залучатися страхові експерти з охорони праці відповідного робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування  від  нещасних  випадків на виробництві та професійних захворювань України та  викладачі  охорони  праці,  які  проводили навчання.

Участь представника  спеціально  вповноваженого  центрального органу  виконавчої  влади  з  нагляду  за  охороною праці або його територіального управління у складі комісії обов'язкова  лише  під час   первинної   перевірки   знань   з  питань  охорони  праці  в працівників,  які  залучаються  до  виконання   робіт   підвищеної небезпеки.

Комісія вважається правочинною,  якщо до її складу входять не менше трьох осіб.

2.10. Усі  члени  комісії  у  порядку,  установленому Типовим положенням,  повинні пройти навчання та перевірку знань  з  питань охорони праці.

2.11. Перелік  питань  для  перевірки  знань  з охорони праці працівників,  з  урахуванням  специфіки  виробництва,  складається членами комісії та затверджується роботодавцем.

2.12. Формою   перевірки   знань   з   питань  охорони  праці працівників є тестування,  залік або іспит. Тестування проводиться комісією   за   допомогою   технічних  засобів  (автоекзаменатори, модульні  тести  тощо),  залік  або  іспит  -  за  екзаменаційними білетами у вигляді усного або письмового опитування.

2.13.  Результат  перевірки  знань  з  питань охорони праці з робіт  з  підвищеною  небезпекою,  а  також  там,  де  є потреба у професійному  доборі,  до  виконання  яких допускається працівник, оформлюється  протоколом  засідання  комісії  з  перевірки знань з питань охорони праці.

Особам, які  під  час перевірки знань з охорони праці виявили задовільні результати, видається посвідчення про перевірку знань з питань  охорони  праці).  При  цьому  в  протоколі та посвідченні  у  стислій  формі   зазначається   перелік   основних  нормативно-правових   актів   з  охорони  праці  та  з  безпечного виконання конкретних видів робіт,  в обсязі яких працівник пройшов перевірку знань.

Питання  щодо  порядку  зберігання  посвідчень  про перевірку знань  з  питань  охорони  праці  на підприємстві або необхідності працівникам мати їх при собі під час виконання трудових обов'язків вирішується  роботодавцем.

2.14. Працівникам, які проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці на своєму підприємстві,  видача посвідчень  є обов'язковою лише тим, хто виконує роботи підвищеної небезпеки.

2.15. При  незадовільних результатах перевірки знань з питань охорони праці працівники протягом  одного  місяця  повинні  пройти повторне навчання і повторну перевірку знань.

2.16. Не  допускаються  до  роботи  працівники,  у тому числі посадові особи,  які не пройшли навчання,  інструктаж і  перевірку знань з питань охорони праці.

2.17. Організаційне  забезпечення роботи комісії (організація проведення перевірки знань з  питань  охорони  праці,  оформлення, облік і зберігання протоколів перевірки знань,  оформлення і облік посвідчень  про  перевірку   знань   з   питань   охорони   праці) покладається  на суб'єкт господарювання, яким проводилось навчання з  питань  охорони  праці.  Термін зберігання протоколів перевірки знань з питань охорони праці не менше 5 років.

2.18. Відповідальність    за    організацію    і   здійснення інструктажів,  навчання та перевірки знань працівників  з  питань охорони праці покладається на роботодавця.

2.19. Представники    профспілок,    уповноважені   найманими працівниками особи як члени постійно діючих  комісій  з  перевірки знань з питань охорони праці,  проходять навчання з питань охорони праці відповідно  до  Типового  положення,  а  перевірку  знань  у порядку,  визначеному  відповідними  громадськими організаціями за участю представника спеціально уповноваженого центрального  органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці.
ІІІ

Спеціальне навчання і перевірка  знань  з  питань  охорони праці

3.1.  Посадові  особи та інші працівники, зайняті на роботах, зазначених у Переліку робіт з підвищеною небезпекою та  Переліку  робіт,  де  є  потреба  у професійному     доборі,     (далі - роботи підвищеної небезпеки), проходять щорічне спеціальне     навчання     і    перевірку    знань    відповідних нормативно-правових актів з охорони праці.

3.2. Спеціальне  навчання  з  питань   охорони   праці   може проводитись   як   безпосередньо  на  підприємстві,  так  і  іншим суб'єктом  господарювання, який в установленому Типовим положенням порядку  проводить  відповідне навчання. У разі здійснення професійної підготовки,  перепідготовки  та  підвищення  кваліфікації  безпосередньо на підприємстві спеціальне навчання з питань охорони праці є складовою зазначеної професійної підготовки.

3.3. Спеціальне  навчання  з питань охорони праці проводиться роботодавцем на підприємстві за навчальними планами та програмами, які розробляються з урахуванням конкретних видів робіт, виробничих
умов,  функціональних  обов'язків  працівників  і   затверджуються наказом.

3.4. Перевірка  знань з питань охорони праці після проведення спеціального навчання проводиться комісією підприємства.

У разі  неможливості  створити  комісію  з  перевірки знань з питань охорони праці на підприємстві перевірка  знань  проводиться комісією  спорідненого підприємства або територіального управління спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої  влади  з нагляду за охороною праці.

ІУ

Навчання   і   перевірка знань  з  питань  охорони  праці  посадових осіб

Перелік посад посадових осіб,  які проходять навчання  і перевірку  знань  з  питань  охорони  праці   під час прийняття на роботу і періодично, один раз на три роки:

4.1. Підприємства,    установи    й   організації,   об'єднання  підприємств

4.1.1. Керівники,  заступники керівників,  головні спеціалісти, керівники  основних та технічних служб підприємств, установ й організацій,  об'єднань підприємств від форм власності та характеру виробничої діяльності, які безпосередньо пов'язані з організацією безпечного ведення робіт.

4.1.2. Керівники та спеціалісти науково-дослідних, конструкторських,   проектних і технологічних відділів, які проведенням експертизи проектно-конструкторської документації, на яку поширюються вимоги нормативно-правових актів з охорони праці,  а також ті,  які  виконують  розробки  з  питань охорони праці.

4.2. Навчальні заклади

4.2.1. Керівники, заступники керівників навчальних закладів, на яких покладена відповідальність за організацію безпечного  ведення робіт,  керівники та викладачі кафедр охорони праці,  керівники та штатні викладачі навчальних закладів,  які здійснюють  навчання  з питань охорони праці посадових осіб.

4.2.2. Майстри  та інструктори виробничого навчання,  керівники виробничої практики та інші посадові особи, які викладають питання охорони праці,  безпечного ведення робіт або проводять інструктажі з охорони праці з учнями, студентами, курсантами, слухачами.

.4.2.3. Керівники  підприємств  (чисельністю  понад   1000  працівників), керівники   та  фахівці  служб  охорони  праці,  члени  комісій  з   перевірки знань з питань охорони праці цих  підприємств;  керівники  та викладачі кафедр охорони  праці  вищих  навчальних  закладів,  керівники  і  штатні викладачі   галузевих  навчальних  центрів  проходять  навчання  у Головному навчально-методичному центрі Держгірпромнагляду.

Перевірка знань   з   питань  охорони  праці  цієї  категорії посадових осіб проводиться комісією,  створеною наказом Держгірпромнагляду.  Очолює  комісію  Голова  (заступник  Голови),  до складу  комісії  входять  керівники  управлінь  та  відділів цього органу  та  представники  інших  органів  державного  нагляду.

4.2.4. Керівники  підприємств  чисельністю  менше   1000 працівників,  керівники та спеціалісти служб охорони праці,  члени комісій з перевірки  знань  з  питань  охорони  праці  підприємств проходять  навчання  з питань охорони праці у галузевих навчальних центрах  або навчальних закладах та установах, які в установленому Типовим  положенням порядку проводять відповідне навчання.

Перевірка знань  з  питань охорони праці посадових осіб,  які пройшли  навчання  у  галузевих  навчальних  центрах   проводиться комісією, створеною наказом вищого органу. Очолює комісію керівник або заступник керівника  цього  органу,  до  службових  обов'язків якого  входить  організація  роботи  з охорони праці,  чи керівник служби охорони праці цього органу.

До складу  комісії  входять  представники  органів державного нагляду за охороною праці та  відповідних  профспілок.  До  складу комісії  можуть також залучатися представники відповідних обласних
галузевих структурних підрозділів,  інших органів виконавчої влади та  місцевого самоврядування, а також викладачі охорони праці того суб'єкта господарювання, де проводилося навчання.

Перевірка знань  з  питань охорони праці посадових осіб,  які пройшли в  інших  навчальних  закладах та  установах, проводиться   комісією відповідного  територіального  управління спеціально вповноваженого центрального органу виконавчої  влади  з нагляду  за  охороною  праці за участю представників інших органів державного нагляду  за  охороною  праці  або  комісією,  створеною місцевим органом виконавчої влади.

4.2.5. Посадові  особи  малих підприємств,  де немає можливості провести  навчання  безпосередньо  на  підприємстві  та   створити комісію  з  перевірки  знань  з  питань  охорони праці,  проходять навчання  у  навчальних закладах та установах, які в установленому Типовим  положенням порядку проводять відповідне навчання.  Перевірка знань з питань охорони праці таких  посадових  осіб проводиться комісією,  створеною місцевим органом виконавчої влади або   територіальним   управлінням    спеціально    вповноваженого центрального  органу  виконавчої влади з нагляду за охороною праці за  участю  представників  інших  органів  державного  нагляду  за охороною праці.

4.2.6. Особи,  відповідальні  за  технічний  стан  і  безпечну експлуатацію  машин,  механізмів, обладнання підвищеної небезпеки, та посадові особи, службові обов'язки яких пов'язані з:

а) керівництвом та контролем за виконанням робіт з підвищеною небезпекою;

б) будівництвом,   експлуатацією,  реконструкцією,  технічним переоснащенням,  консервацією та ліквідацією  об'єктів  підвищеної небезпеки;

в) розробкою проектів,  технологічних  регламентів  та  іншої технічної документації для робіт підвищеної небезпеки;

г) підготовкою персоналу для обслуговування машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки;

ґ) розробкою нормативно-правових актів з питань виготовлення, монтажу та експлуатації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки  та  об'єктів  підвищеної  небезпеки,  під  час навчання згідно з п. 5.1 Типового положення, проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці в обсязі виконуваної ними роботи.

4.2.7. Позачергове навчання і перевірка знань посадових осіб, а також фахівців з питань охорони праці проводяться при  переведенні працівника на іншу роботу або призначенні його на іншу посаду,  що потребує додаткових знань з питань охорони праці;

Посадові особи,  у  тому числі фахівці з питань охорони праці підприємств,  де стався  нещасний  випадок  (професійне  отруєння) груповий  або  із  смертельним наслідком,  повинні протягом місяця пройти позачергове навчання і перевірку  знань  з  питань  охорони праці в порядку, встановленому Типовим положенням, якщо комісією з розслідування    встановлено    факт    порушення    ними    вимог нормативно-правових актів з охорони праці.

Позачергове навчання з метою   ознайомлення з новими нормативно-правовими актами  з  охорони  праці  може проводитися у формі семінарів.

Примітка

Вимоги до навчальних закладів, які мають право проводити навчання з питань охорони праці працівників інших суб’єктів господарювання

Суб'єкт   господарювання,  який  має  намір  проводити навчання  з  питань  охорони  праці  працівників  інших  суб'єктів господарювання,    професійну    підготовку,   перепідготовку   та підвищення  кваліфікації працівників, які залучаються до виконання робіт   з   підвищеною  небезпекою,  письмово  повідомляє  про  це  (далі  - Держгірпромнагляд).

До письмового  повідомлення  суб'єкт   господарювання   надає інформацію про матеріально-технічне, навчально-методичне забезпечення та викладацький  склад (із зазначенням  спеціальної освіти та стажу роботи за фахом)  відповідно до вимог чинного законодавства.


 
 
 
Банер
 
Банер
 
Банер
 
Банер
Copyright(C) 2010. Федерація профспілок Вінницької області
Всі права захищені.
Дизайн та розробка:
Студія memCrab